Υλικά:

● Άδεια πλαστικά μπουκάλια.

Οδηγίες;

Εάν έχετε ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι, πρέπει:

● Μετρήστε το χώρο για την τοποθέτηση του κάδου απορριμμάτων. (Για παράδειγμα, το ύψος ενός ντουλαπιού κουζίνας)

● Κόψτε το μπουκάλι στο κατάλληλο μέγεθος.

● Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κάδο για να αποθηκεύσετε τα σκουπίδια μέχρι να τα απορρίψετε στον εξωτερικό κάδο.

● Επαναλάβετε τα προαναφερθέντα όσες φορές χρειάζεται, για: χαρτί, πλαστικά, γυαλί, οργανικά απόβλητα.