Responsabilitat

Drive 0

El projecte Drive 0 està cofinançat per la Comissió Europea. Copyright © 2019. Tots els drets reservats.

Contingut

Els autors es reserven el dret de no ser responsables de l’actualitat, correcció, integritat o qualitat de la informació proporcionada. Per tant, es rebutjaran les reclamacions de responsabilitat per danys causats per l’ús de qualsevol informació proporcionada, inclòs qualsevol mena d’informació que siga incompleta o incorrecta.

Les parts de les pàgines o la publicació completa poden ser ampliades, modificades o eliminades totalment o parcialment pels autors sense previ avís. Si observa informació en aquest lloc web que creu que ha de corregir-se o actualitzar-se, comunique’s amb nosaltres. Intentarem solucionar el problema.

La informació d’aquest lloc web no representa necessàriament l’opinió de la Comissió Europea (CE).

Referències i enllaços

Els autors no són responsables de cap contingut vinculat o referit des de les pàgines, llevat que tingueren ple coneixement dels continguts il·legals i pogueren evitar que els visitants del lloc vegen aqueixes pàgines.

Si es produeix algun mal per l’ús de la informació presentada allí, només els autors de les pàgines respectives podrien ser responsables, no el que ha vinculat a aquestes pàgines. A més, els autors no són responsables de les publicacions o missatges publicats pels usuaris dels fòrums de discussió, llibres de visites o llistes de correu proporcionats en la seua pàgina.

Drets d’autor

Els autors van intentar no utilitzar cap material amb drets d’autor per a la publicació o, si no fora possible, indicar els drets d’autor de l’objecte respectiu.

Els drets d’autor de qualsevol material creat pels autors estan reservats. No es permet la duplicació o ús d’objectes com a diagrames, sons o textos en altres publicacions electròniques o impreses sense el consentiment de l’autor.

Política de privacitat

Si es dona l’oportunitat per a l’entrada de dades personals o comercials (adreces de correu electrònic, nom, adreces), l’entrada d’aquestes dades es realitza de manera voluntària. Llig la nostra declaració de privacitat completa.

Validesa legal d’aquest descàrrec de responsabilitat

Aquesta exempció de responsabilitat ha de considerar-se com a part de la publicació d’Internet des de la qual se li va remetre. Si les seccions o els termes individuals d’aquesta declaració no són legals o correctes, el contingut o la validesa de les altres parts no es veuen afectats per aquest fet.